Kwaliteit


Registraties: BIG-registratie Psychotherapeut 1902579111

Lidmaatschappen:

LVVP, Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, gevisiteerd in 2016.

VEN, vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl)

Beroepscode: Ik houd mij aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Dit betekent onder meer dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van alles wat in de therapiegesprekken aan de orde komt. Ik zal aan derden geen gegevens verstrekken zonder uw medeweten en uitdrukkelijke toestemming. Informatie over de beroepscode is ook te vinden op www.lvvp.info/voor-clienten.

Klachten: Mocht u niet tevreden zijn over aspecten van de behandeling of de bejegening dan hoop ik dat we dit samen kunnen bespreken en tot overeenstemming kunnen komen. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. Informatie over het klachtrecht vindt u op de website: www.lvvp.info/voor-clienten.

Bereikbaarheid: Ik ben zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch bereikbaar.

Vervanging bij ziekte of vakantie: Bij ziekte of vakantie zal ik met u nagaan of opvang in de tussentijd nodig is. Wanneer dat het geval is kan ik een opvangmogelijkheid regelen met één van de medewerkers van de praktijk van mijn collega Wouter Ströer in Heemstede. Uiteraard kunt u tijdens kantooruren ook altijd een beroep doen op uw huisarts en in de nacht en in het weekend op de huisartsenpost.

Kwaliteitsstatuut: Per 1 januari 2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut beoogt een garantie te zijn dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk kan op verzoek worden opgevraagd.

Privacy: Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De praktijk voldoet aan de daartoe gstelde eisen. Onderaan deze pagina vindt u de link naar het privacystatement van de praktijk.